رادیو توسعه

رادیو توسعه: آسمان پرباران؛ انگلیس

فایل صوتی قسمت‌ چهاردهم و پانزدهم رادیو توسعه را از طریق پیوند زیر دریافت کنید: آسمان پرباران؛ انگلیس قسمت یک: محیط آموزشی https://st.pooyeshfekri.com/radio-tosee/radio-tosee14.mp3 قسمت دو: به کار بستن دانش https://st.pooyeshfekri.com/radio-tosee/radio-tosee15.mp3

رادیو توسعه: بر کرانه اروپا؛ پرتغال

فایل صوتی قسمت‌‌های دهم تا دوازدهم رادیو توسعه را از طریق پیوند زیر دریافت کنید: بر کرانه اروپا؛ پرتغال قسمت اول: سرمایه های نمادین https://st.pooyeshfekri.com/radio-tosee/radio-tosee10.mp3 قسمت دوم: موسیقی و توسعه https://st.pooyeshfekri.com/radio-tosee/radio-tosee11.mp3 قسمت سوم: ورزش و توسعه https://st.pooyeshfekri.com/radio-tosee/radio-tosee12.mp3

رادیو توسعه: از سرزمین‌های شمالی؛ فنلاند

فایل صوتی قسمت‌های ششم وهفتم رادیو توسعه را از طریق پیوندهای زیر دریافت کنید: از سرزمین‌های شمالی؛ فنلاند قسمت اول: حاکمیت قانون و ارتباطات اجتماعی https://st.pooyeshfekri.com/radio-tosee/radio-tosee6.mp3 قسمت دوم: نظام آموزشی https://st.pooyeshfekri.com/radio-tosee/radio-tosee7.mp3

رادیو توسعه: جغرافیای سرد، دلهای گرم؛ کانادا

فایل صوتی قسمت چهارم و پنجم رادیو توسعه را از طریق پیوندهای زیر دریافت کنید: جغرافیای سرد، دلهای گرم قسمت یک: نظام آموزشی https://st.pooyeshfekri.com/radio-tosee/radio-tosee4.mp3 قسمت دو: روابط میان فردی https://st.pooyeshfekri.com/radio-tosee/radio-tosee5.mp3

رادیو توسعه: سفر به سرزمین عاشقان؛ فرانسه

فایل صوتی قسمت اول تا سوم رادیو توسعه را از طریق پیوندهای زیر دریافت کنید: سفر به سرزمین عاشقان؛ فرانسه قسمت یک: اعتراضات مدنی https://st.pooyeshfekri.com/radio-tosee/radio-tosee1.mp3 قسمت دو: حقوق شهروندی و رعایت قوانین https://st.pooyeshfekri.com/radio-tosee/radio-tosee2.mp3 قسمت سه: حقوق شهروندی و رعایت قوانین https://st.pooyeshfekri.com/radio-tosee/radio-tosee3.mp3


Notice: Undefined index: redux_current_tab in /var/www/pooyeshfekri.com/htdocs/wp-content/themes/porto-child/footer.php on line 166