تازه‌‌ترین مطالب

بحران و پارادایم شیفت: نقش کارآفرین سیاسی

چرا مهاجرت نمی‌کنم؟

کتاب روایت محمود (سریع القلم) از مسأله توسعه در ایران

نشست رونمایی از روایت محمود سریع القلم

بررسی تاریخی پارادایم‌های توسعه

برگزاری نشست رونمایی از روایت محمود

پوستر جلسه قصه توسعه کرمانشاه

برگزاری نشست قصه توسعه کرمانشاه

موانع و راهکارهای توسعه ایران

تحلیل موانع و راهکارهای توسعه ایران از دیدگاه صاحب نظران

سری اپیزودهای جدید پادکست دغدغه ایران با ارائه کتاب توسعه منتشر شد

گفت‌وگوهای توسعه

نقل‌قول‌ توسعه