تازه‌‌ترین مطالب

پوستر جلسه قصه توسعه کرمانشاه

برگزاری نشست قصه توسعه کرمانشاه

موانع و راهکارهای توسعه ایران

تحلیل موانع و راهکارهای توسعه ایران از دیدگاه صاحب نظران

پادکست دغدغه ایران

اپیزود جدید پادکست دغدغه ایران با ارائه کتاب توسعه منتشر شد

فراخوان مشارکت در تدوین کتاب توسعه قرن

فراخوان مشارکت در تدوین کتاب توسعه قرن

جامعه مدنی ایران

توسعه از منظر دکتر عبدالحسین ساسان

چالش ترجمه به زبان غیر فارسی

مخاطبان پویش چه می‌گویند؟

حداقل دستمزد ملی؛ توسعه دهنده عدالت یا توسعه دهنده فقر

حداقل دستمزد ملی؛ توسعه دهنده عدالت یا توسعه دهنده فقر

طرح روی جلد کتاب توسعه

کتاب توسعه منتشر شد و در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد

گفت‌وگوهای توسعه

نقل‌قول‌ توسعه