حمایت از پویش

سلام حامی عزیز

توسعه ایران همچون کودکیست که برای راه رفتن نیاز به حمایت دارد. گاهی با زمان و عمر، گاهی با دانش و اعتبار و گاهی هم با حمایت مالی میتوان به این کودک راه رفتن آموخت و او را در این مسیر سخت و پیچیده همراهی کرد.

همانطور که می‌دانید، پویش فکری توسعه مبتنی بر درآمدهای فروش کتاب و حمایت‌های مردمی به فعالیت‌های توسعه‌خواهانه خود ادامه می‌دهد و با همیاری شما دوستان، برنامه‌ها و پژوهش‌های متعددی را برنامه‌ریزی می‌کند. در این مسیر دشوار که نهادهای دولتی هیچ نقشی در آن نداشته‌اند، حمایت شما از هر یک از برنامه‌ها و فعالیت‌های پویش فکری توسعه‌، می‌تواند گامی در جهت روشن شدن مسیر توسعه ایران فراهم کند.

با همراهی خود فانوسی در مسیر تحقق توسعه ایران روشن کنید.
قدردان همراهی شما هستیم.