توسعه ایران در یک نگاه

چکیده‌ای از نتایج گزارش توسعه ملی ایران

سایر ویدئوها:

معرفی شاخص‌های توسعه

شاخص پیشرفت اجتماعی ۴:۰۷

شاخص جهانی نوآوری ۵:۵۷

گزارش جهانی شادی ۳:۳۰

شاخص جهانی حقوق مالکیت (حقوق معنوی) ۳:۲۳

شاخص جهانی حقوق مالکیت (حقوق مادی) ۲:۴۶

شاخص جهانی صلح ۳:۰۵

نابرابری در شاخص «توسعه انسانی» ۴:۳۷

شاخص کامیابی لگاتوم ۲:۵۲