اسلاید چکیده گزارش شاخص ملی توسعه ایران

ایران در شاخص‌های توسعه انسانی و پیشرفت اجتماعی وضعیت بهتر و در شاخص‌های سهولت کسب و کار، حکمرانی و دولت غیر شکننده، و همچنین شاخص‌هایی مانند شادی و کامیابی وضعیت بسیار بدی دارد و فاصله معناداری با کشورهای توسعه یافته دارد.

 

اسلاید چکیده گزارش شاخص ملی توسعه

در نمودار نقشه توسعه، زیرشاخص‌های سبز رنگ نشان‌دهنده زیرشاخص‌هایی است که به طور معناداری بالاتر از میانگین جهانی است. دسته سفید رنگ زیرشاخص‌هایی را نمایش می‌دهد که حدود میانگین جهانی است و دسته قرمز رنگ هم زیر شاخص‌هایی است که به طور معناداری پایین‌تر از میانگین جهانی است.

 

اسلاید چکیده گزارش شاخص ملی توسعه

همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، ایران در فراشاخص توسعه در رتبه ۱۱۴ از ۱۴۷ کشور جهان قرار دارد و با نمره ۴۶.۵ پایین‌تر از میانگین جهانی که ۵۶.۶ است قرار گرفته و در بین کشورهایی با توسعه در وقعیت هشدار (نارنجی رنگ) قرار گرفته است.

 

اسلاید چکیده گزارش شاخص ملی توسعه

نمره ایران در فراشاخص توسعه از سال ۲۰۱۳ تا سال ۲۰۱۸ رشد داشته است ولی در دو سال گذشته نمره ایران در فراشاخص توسعه دچار افت چشمگیری شده است، به گونه‌ای که بخش قابل توجهی از رشد توسعه‌ای ایران در طول سالهای گذشته خنثی گردیده و به وضعیت سال ۲۰۱۵ بازگشت نزولی داشته‌ایم.

 

اسلاید چکیده گزارش شاخص ملی توسعه

نمره فراشاخص توسعه ایران در طول پنج سال گذشته افزایش یافته است. این نشان می‌دهد وضعیت کلی ایران رو به رشد است اما در عین حال رتبه ایران در بین کشورهای جهان در حال بدتر شدن است، یعنی کشورهای جهان با سرعت بسیار بیشتر از ایران در حال رشد هستند. در صورت ادامه این روند ایران در سال ۲۰۲۵ به رتبه ۱۱۶ دنیا و در سال ۲۰۳۰ به رتبه ۱۲۲ دنیا خواهد رسید.

 

اسلاید چکیده گزارش شاخص ملی توسعه

اگر بهترین وضعیت توسعه در دنیای امروز را با عدد ۱۰۰ نمایش دهیم، ایران تنها ۳۹ پله از این نردبان توسعه را طی کرده است و هنوز راه طولانی تا رسیدن به وضعیت امروز کشورهای توسعه یافته دارد. ایران از نظر اینکه در همه ابعاد توسعه به صورت متوازن پیشرفت کرده باشد، وضعیت نامطلوب‌تری دارد و تنها حدود ۲۵ پله از ۱۰۰ پله را طی کرده است.

 

اسلاید چکیده گزارش شاخص ملی توسعه

ایران در بین ۱۴۶ کشور از جهت توان تبدیل درآمد به توسعه رتبه ۱۴۳ را دارد. ایران به‌لحاظ درآمدی می‌توانسته است به‌صورت بالقوه نمره ۵۷.۱۴ را در فراشاخص توسعه کسب کند، اما در‌ حال‌ حاضر نمره ۴۶.۵ را کسب کرده و حدود ۱۸ درصد پایین‌تر از ظرفیت خود عمل کرده است.

 

اسلاید چکیده گزارش شاخص ملی توسعه

بیشتر زیرشاخص‌های توسعه ایران در مقایسه با میانگین جهانی در وضعیت ضعف یا تهدید به سر می برند که به این معنی است که تنها استراتژی تدافعی می‌تواند به کنترل بحران و در نتیجه خروج از وضعیت فعلی کمک کند و استراتژی‌های تهاجمی در اقتصاد و سیاست منجر به بحران‌های بی‌بازگشت خواهد شد.

 

اسلاید چکیده گزارش شاخص ملی توسعه

بر مبنای تحلیل روند توسعه در کشورهای جهان، همان طور که در نمودار آبی رنگ نمایش داده شده است، پیش بینی می‌شود در تعدادی از کشورها از جمله برخی همسایگان ایران، بهبود رتبه فراشاخص توسعه را در طول ده سال آینده شاهد باشیم، در حالی که در مورد ایران رتبه نزولی و افت جایگاه توسعه‌ای در جهان طی ده سال آینده و تا سال ۲۰۳۰ اتفاق خواهد افتاد (نمودار قرمز).

 

اسلاید چکیده گزارش شاخص ملی توسعه