شاخص‌های توسعه

شاخص جهانی حکمرانی

شاخص حقوق مالکیت

شاخص توسعه انسانی

شاخص پیشرفت اجتماعی

شاخص کامیابی لگاتوم

شاخص جهانی شادی

شاخص عملکرد زیست‌محیطی

شاخص سهولت کسب‌وکار

شاخص جهانی صلح

شاخص رقابت‌پذیری

شاخص بهره‌وری انرژی

شاخص دولت شکننده

شاخص جهانی نوآوری

توسعه در یک نگاه