پیوستن به پویش

فرم همکاری با پویش فکری توسعه

نام و نام خانوادگی:

سال تولد:

شغل:

شهر محل سکونت:

تلفن همراه:

ایمیل شما:

رشته تحصیلی:

گرایش:

مقطع:

سال فراغت از تحصیل:

حوزه همکاری :
پژوهشیاجراییحمایت و پشتیبانی

با توجه به انتخاب گزینه ی قبلی موارد زیر را از حوزه ی مورد نظرانتخاب کنید :

پژوهشی:
بازخوانی متون توسعهترجمهویراستاریجمع آوری داده و اطلاعات

اجرایی:
فرهنگیهنریاداریمالیانتشاراتیمکتوب سازی صوتصفحه آراییفیلم برداری و عکاسیگرافیک

حمایت و پشتیبانی : توضیح دهید

نحوه همکاری:
داوطلبانهدریافت حق التحقیق

حدود ساعات همکاری در ماه:

فایل رزومه: