گروه‌های پژوهشی

گروه مطالعات فردی

«گروه مطالعات فردی توسعه» گروهی متشکل از چند نفر از اعضای پویش است که به سرپرستی مدیر گروه، در ارتباط با حوزه‌های فردی توسعه، به فعالیت‌های پژوهشی می‌پردازند.

اعضا

  • ایراندخت اکبرزاده
  • الهام فخرایی
  • حسین قربانی