گروه‌های پژوهشی

گروه مطالعات فرهنگی

«گروه مطالعات فرهنگی توسعه» گروهی متشکل از چند نفر از اعضای پویش است که به سرپرستی مدیر گروه، در ارتباط با حوزه‌های فرهنگی توسعه، به فعالیت‌های پژوهشی می‌پردازند.

اعضا

  • سارا مدنیان
  • دکتر الهه شعبانی
  • دکتر مهنوش مانی
  • سیمین مشکواتی