گروه‌های پژوهشی

گروه مطالعات سیاسی

«گروه مطالعات سیاسی توسعه» گروهی متشکل از چند نفر از اعضای پویش است که به سرپرستی مدیر گروه، در ارتباط با حوزه‌های سیاسی توسعه، به فعالیت‌های پژوهشی می‌پردازند.

اعضا

  • دکتر داوود نجفی
  • فرزاد کلاته
  • انوش نخود بریز
  • امیرحسین پوره
  • ابراهیم غلامی