درباره پویش

گروه‌های پژوهشی

«گروه‌های پژوهشی پویش فکری توسعه» گروه‌هایی متشکل از چند نفر(حداقل سه نفر، شامل مدیر و جانشین مدیر گروه) از اعضای پویش هستند که به سرپرستی مدیر گروه در یک زمینه خاص (اقتصادی، ‌اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و فردی) به فعالیت‌های پژوهشی می‌پردازند.

وظایف

  • انجام به موقع وظایف پژوهشی محوله از سوی مدیر گروه
  • انجام مناسب و به موقع دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی مدیرگروه پژوهشی
  • شرکت در جلسات عمومی (مجازی و حضوری) و همچنین کارگاه‌ها و همایش‌های پویش فکری توسعه
  • شرکت منظم در جلسات روزانه و هفتگی که توسط مدیر گروه پژوهشی تشکیل می‌شود.
  • شرکت در دوره‌های آموزشی که از طرف کمیته راهبردی، علمی و روش‌شناسی پویش پیشنهاد می‌شود.
  • مشاوره علمی و آموزشی به سایر اعضای گروه‌ و اعضای عمومی پویش
  • شناسایی و معرفی نهادهایی که در خصوص توسعه فعالیت می‌کنند و یا بانک اطلاعاتی دارند.
  • نظارت بر فعالیت مدیر گروه پژوهشی و گزارش موارد خلاف آیین‌نامه به کمیته علمی پویش