کمیته ها

کمیته روش شناسی

روش و روش‌شناسی رکن اصلی فعالیت‌های پژوهشی است به گونه‌ای که بدون توجه به روش‌شناسی، پژوهش و فعالیت پژوهشی مبهم و ناکارآمد خواهد بود. در همین راستا کمیته‌ای شامل تعدادی از افراد علاقمند و متخصص در حوزه روش‌شناسی به صورت داوطلبانه و تأیید توسط کمیته علمی تشکیل و به صورت نامحدود در جهت راهبری الزامات روش‌شناختی فعالیت‌های پژوهشی پویش فعالیت می‌کنند.

وظایف

 • تدوین راهبردهای روش‌شناسی پویش
 • نظارت بر فعالیت‌های پژوهشی گروه‌های پژوهشی از منظر روش‌شناختی
 • نظارت و مشاوره در جهت اجرای صحیح بازخوانی متون و منابع و تحلیل آنها
 • نظارت و مشاوره در جهت اجرای صحیح استخراج روایت و کدگذاری منابع
 • برگزاری دوره‌های آموزشی مرتبط با بحث روش‌شناسی (کدگذاری، تحلیل داده، استفاده از نرم افزار) برای اعضای پویش بر حسب نیاز
 • نظارت بر تهیه بانک اطلاعاتی متون و داده‌ها

اعضا

 • دکتر محمد حیدری
 • دکتر نریمان محمدی
 • دکتر مرتضی درخشان
 • دکتر هادی حسینی
 • دکتر الهه شعبانی
 • دکتر وجیهه جلائیان
 • سارا مدنیان
 • نیما بردیافر
 • فرزاد کلاته
 • انوش نخودبریز