کمیته ها

کمیته راهبردی

«کمیته راهبردی پویش فکری توسعه» کمیته‌ای متشکل از تعدادی از متخصصین و صاحب­‌نظران دانشگاهی حوزه توسعه و روش‌شناسی است که توسط مدیر پویش و با مشورت اعضای کمیته علمی و مدیران گروه­ها انتخاب  و بر حسب ضرورت در امور پژوهشی پویش با آنها مشورت یا از نظارت آنها استفاده می‌شود.

وظایف

  • مشاوره علمی به مدیر پویش
  • نظارت روش‌شناختی بر فعالیت‌های پژوهشی پویش
  • مشاوره به مدیر علمی پویش در خصوص مسائل راهبردی پویش

اعضا

  • دکتر نعمت‌الله اکبری
  • دکتر عباس عصاری
  • دکتر وحید قاسمی
  • دکتر احمد محمدپور
  • دکتر حمید دهقانی