گروه‌های پژوهشی

گروه‌های پژوهشی

«گروه‌های پژوهشی پویش فکری توسعه» گروه‌هایی متشکل از چند نفر (حداقل سه نفر، شامل مدیر و جانشین مدیر گروه) از اعضای پویش هستند که به سرپرستی مدیر گروه در یک زمینه خاص (اقتصادی، ‌اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و فردی) به فعالیت‌های پژوهشی می‌پردازند.
اعضای گروه‌های پژوهشی از بین دانش‌آموختگان داوطلب انتخاب و بر اساس علاقمندی و تخصص به مدت نامحدود در گروه‌های پژوهشی مشغول به فعالیت می‌شوند. عضویت در گروه‌های پژوهشی در شش ماه اول به صورت آزمایشی و پس از تأیید مدیر گروه و معاون پویش، قطعی خواهد شد.
به منظور ایجاد هماهنگی بین اعضای گروه‌های پژوهشی در جهت دستیابی به اهداف پویش فکری توسعه و همچنین نظارت و مدیریت بر فعالیت این اعضا، یک نفر از هر گروه با انتخاب اعضای همان گروه به مدت شش ماه (با قابلیت انتخاب مجدد) به عنوان مدیر گروه پژوهشی انتخاب می‌شود. تمامی اعضای گروه‌های پژوهشی ملزم به تبعیت از دستورات مدیر گروه در راستای اهداف پژوهشی پویش هستند.

وظایف

  • انجام به موقع وظایف پژوهشی محوله از سوی مدیر گروه
  • انجام مناسب و به موقع دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی مدیرگروه پژوهشی
  • شرکت در جلسات عمومی (مجازی و حضوری) و همچنین کارگاه‌ها و همایش‌های پویش فکری توسعه
  • شرکت منظم در جلسات روزانه و هفتگی که توسط مدیر گروه پژوهشی تشکیل می‌شود.
  • شرکت در دوره‌های آموزشی که از طرف کمیته راهبردی، علمی و روش‌شناسی پویش پیشنهاد می‌شود.
  • مشاوره علمی و آموزشی به سایر اعضای گروه‌ و اعضای عمومی پویش
  • شناسایی و معرفی نهادهایی که در خصوص توسعه فعالیت می‌کنند و یا بانک اطلاعاتی دارند.
  • نظارت بر فعالیت مدیر گروه پژوهشی و گزارش موارد خلاف آیین‌نامه به کمیته علمی پویش